Strona www.wup.mazowsze.pl wykorzystuje pliki cookies.
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych, statystycznych, świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia. więcej
25 lat wolności
ePUAP
Zielona Linia - Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

 

 

 


Rejestr Agencji Zatrudnienia A A A          

 

UWAGA!

Zgodnie z art. 19f oraz w związku z art. 18f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. , poz. 674 z późń. zm.) agencja zatrudnienia zobowiązana jest do przedstawienia marszałkowi województwa informacji o działalności agencji, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni. Przekazanie informacji może odbyć się w formie papierowej albo w formie elektronicznej z bezpiecznym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

Za wypełnienie nałożonego w art. 19f ww. ustawy obowiązku należy uznać przekazanie w formie papierowej wydruku informacji o działalności agencji zatrudnienia sporządzonej za pośrednictwem aplikacji KRAZ. Składana informacja powinna zawierać nazwę i adres agencji zatrudnienia oraz podpis osoby składającej informację.

 

Formularz informacji o działalności agencji zatrudnienia


 

W niniejszej zakładce znajdziecie Państwo informacje dotyczące wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia.

Uregulowania związane z warunkami wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawarte są w ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.), natomiast uregulowania związane z wpisem do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia i prowadzeniem działalności przez agencje zatrudnienia zawarte są w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.) i aktach wykonawczych do ww. ustawy oraz w ustawach szczególnych, regulujących poszczególne zakresy prowadzenia agencji zatrudnienia (ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych - Dz.U. Nr 166, poz. 1608 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług: 1) pośrednictwa pracy, polegających w szczególności na: a) udzielaniu pomocy osobom w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych, b) pozyskiwaniu i upowszechnianiu ofert pracy, c) udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy, d) informowaniu kandydatów do pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy, e) inicjowaniu i organizowaniu kontaktów osób poszukujących odpowiedniego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z pracodawcami, f) kierowaniu osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, o którym mowa w art. 85 ust. 2 cyt. ustawy, 2) doradztwa personalnego, polegających w szczególności na: a) prowadzeniu analizy zatrudnienia u pracodawców, określaniu kwalifikacji pracowników i ich predyspozycji oraz innych cech niezbędnych do wykonywania określonej pracy, b) wskazywaniu źródeł i metod pozyskania kandydatów na określone stanowiska pracy, c) weryfikacji kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji, 3) poradnictwa zawodowego, polegających w szczególności na: a) udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, b) udzielaniu informacji niezbędnych do podejmowania decyzji zawodowych w szczególności o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia, c) inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych, zajęć aktywizujących w zakresie pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, d) udzielaniu pracodawcom pomocy w doborze kandydatów do pracy, w szczególności na udzielaniu informacji i doradztwie w tym zakresie, 4) pracy tymczasowej, polegających na zatrudnianiu pracowników tymczasowych i kierowaniu tych pracowników oraz osób niebędących pracownikami do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika, na zasadach określonych w przepisach o zatrudnianiu pracowników tymczasowych - jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późn. zm.) i wymaga wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia.

Art. 18d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stanowi, że rejestr prowadzi marszałek województwa właściwy dla siedziby podmiotu ubiegającego się o wpis. Na terenie województwa mazowieckiego organem właściwym do prowadzenia stosownego rejestru jest Marszałek Województwa Mazowieckiego (działający z jego upoważnienia p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie). Rejestr podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia jest jawny i jest również prowadzony w formie elektronicznej. Jest on dostępny w serwisie:


Serwis informacyjny Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia

W celu wpisania podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, prosimy złożyć lub przesłać stosowny wniosek wraz z załącznikami na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, 01-205 Warszawa ul. Młynarska 16 z dopiskiem: „Rejestr agencji zatrudnienia". Wraz z wnioskiem o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia (wzór w dokumentach do pobrania) wnioskodawca:

  • składa stosowne oświadczenie (wzór w dokumentach do pobrania),
  • składa kopię dowodu uiszczenia opłaty za wydanie certyfikatu w wysokości 200 złotych (słownie: dwieście 00/100 złotych).

Opłatę za wydanie certyfikatu należy wnieść na następujący rachunek bankowy:
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
01-205 Warszawa, ul. Młynarska 16
nr 12 1020 1026 0000 1402 0232 3475 
tytułem: "Opłata za wydanie certyfikatu o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia".

Dowód dokonania opłaty powinien zawierać dane podmiotu dokonującego wpłaty (nazwa oraz adres siedziby). Opłata z ww. tytułu stanowi dochód Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Do wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, w celu przyspieszenia weryfikacji danych podmiotu występującego o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia, w tym w szczególności w zakresie posiadania stosownych uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i określenia osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu, można załączyć:

  • kserokopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego [zaleca się poświadczenie jej „za zgodność z oryginałem" przez osobę(y) uprawnione do reprezentacji podmiotu];
  • w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, szkół wyższych, stowarzyszeń, fundacji, organizacji społecznych i zawodowych oraz innych organizacji - dokument (statut) potwierdzający, że ich celem statutowym jest świadczenie usług w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego [zaleca się w przypadku składania kserokopii ww. dokumentu poświadczenie go „za zgodność z oryginałem" przez osobę(y) uprawnione do reprezentacji podmiotu];
  • w przypadku podmiotu, działającego w formie spółki cywilnej - kserokopię umowy spółki, wskazującej na osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania spółki [zaleca się w przypadku składania kserokopii ww. umowy poświadczenie jej „za zgodność z oryginałem" przez osobę(y) uprawnione do reprezentacji podmiotu].

W przypadku występowania przez pełnomocnika, prosimy załączyć do wniosku stosowne pełnomocnictwo oraz oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu pełnomocnictwa w wysokości 17 złotych (słownie: siedemnaście 00/100 złotych) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy:

Urząd Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy
01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90
nr 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045
tytułem: „Opłata skarbowa za złożenie dokumentu pełnomocnictwa".

 

W celu wykreślenia podmiotu z rejestru agencji zatrudnienia (wykreślenie na wniosek podmiotu wpisanego do rejestru), prosimy złożyć lub przesłać stosowny wniosek (przykładowy wzór wniosku dostępny jest poniżej w dokumentach do pobrania) na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, 01-205 Warszawa ul. Młynarska 16 z dopiskiem: „Rejestr agencji zatrudnienia". Do ww. wniosku należy załączyć oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie decyzji o wykreśleniu podmiotu z rejestru agencji zatrudnienia w wysokości 10 złotych (słownie: dziesięć 00/100 złotych) na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy:

Urząd Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy
01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90
nr 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045
tytułem: „Opłata skarbowa za wydanie decyzji o wykreśleniu z rejestru".

 

ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU AGENCJI ZATRUDNIENIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW ZAGRANICZNYCH

Przedsiębiorcy zagraniczni posiadający uprawnienia i prowadzący zgodnie z prawem działalność w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub pracy tymczasowej na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody świadczenia usług na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi i zamierzających świadczyć te same usługi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - korzystających ze swobody świadczenia usług, o której mowa w art. 49 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, przed rozpoczęciem działalności w zakresie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego lub pracy tymczasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają zawiadomienie (wzór w dokumentach do pobrania), zawierające następujące dane:

  • nazwę państwa pochodzenia przedsiębiorcy;
  • oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego siedzibę;
  • przybliżone miejsce i termin wykonywania usług oraz rodzaj świadczonych usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej prosimy złożyć lub przesłać na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie, 01-205 Warszawa ul. Młynarska 16 z dopiskiem: „Rejestr agencji zatrudnienia".

Wykaz przedsiębiorców zagranicznych, którzy złożyli do Marszałka Województwa Mazowieckiego zawiadomienie o zamiarze świadczenia usług z zakresu agencji zatrudnienia

 

Dodatkowych informacji na temat rejestru agencji zatrudnienia udziela:

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie - Zespół ds. Rejestru Agencji Zatrudnienia; 01-402 Warszawa, ul. Ciołka 10A, pokoje nr 319 i nr 302, tel. 022 532 22 19, fax 022 532 22 33, 022 532 22 03, adres poczty elektronicznej kraz@wup.mazowsze.pl

 

I N F O R M A C J A

Wszelką korespondencję związaną z rejestrem agencji zatrudnienia należy kierować na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa, z dopiskiem na kopercie: Rejestr Agencji Zatrudnienia.

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia 

Oświadczenie

Zawiadomienie dla podmiotu zagranicznego

Wzór wniosku o wykreślenie z rejestru agencji zatrudnienia

Formularz informacji o działalności agencji zatrudnienia

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. - o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w części dotyczącej agencji zatrudnienia

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30.07.2013 r. w sprawie działalności agencji zatrudnienia

Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

 

 

 

 

 

Liczba wywołań: 81385
drukuj | powrót>

STRONA GŁÓWNA | KONTAKT
Copyright (C) Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
projekt graficzny: Marcin Rucki - WUP
wykonanie oraz system CMS: virtualmedia.pl